˙·٠❀❀چہ فرق استــ بین باوَر مـَن وَباور توپیرمــَرد
هماטּ ڪہ مـَن میدانَمَــش 
تو میشناسیـَش
هماטּ ڪہ مَـن میخوانَمَش 
او تــو را مےخوانـَد
هماטּ ڪہ مَـن التماسَش میڪُنم
تو او را وُجداטּ کرده اے
هَمان ڪہ مـَن خوانده اَمَـش در ڪتاب

تو با او زندگے مے کنے


 ❥✿               ❥✿ ❥✿               ❥✿


آمــَد و جایے خلوتـــ دَر صحرا یافتـــ
رو ڪَرد بہ آسماטּ گــُفتـــ :آقا!!آ شیــخ چــَند ماهے استـــ بـہ روستاے ما سر نزدهـ 
این ناقابل פـَق شماستـــ 
سَـهـم شُماستـــ
آقا جاטּ !موجبــ פـلیتــ مالَم اَستـــــ
آ شیـخ را نیافتمــ 
آمــَدم بـہ دستـــ خودتاטּ برسانَـم امانتے را 

(
پیرمـــَرد ڪیسه سڪہ ها را بــہ آسماטּ پرتابـــ ڪَرد و رفتـــ)شبـــ هنگام آقا بـہ خوابش آمــد 

فلانے امانتے اتـــ بـہ دستماטּ رسیدـ 


❀❀٠·˙