خانه سرآغاز تماس با من دربـارـهـ مــَن نقشه سایت خوراک

Women For Sale


 

♥∿∿o
دَر ایـــن تَلاطُمــــ هَـــوَس ها 
دَر ایـــن اِزدِحامــــ شَـــهوَتــــ ها 

قـَــدرَتــــ را صاحـِـبــــ "قَـــدر" مے داندـ .
----------------------------------------------------

قـَــدرَتــــ را صاحـِـبــــ "قَـــدر" مے داندـ .
----------------------------------------------------

 ●•٠ 
خــواهَــر مُســلمان مـــا ٠•● 

----------------------------------------------------
یادَتـــــ باشَـــد مـــا ابــالفَضــل مے دَهیـــم 
اَمــا نَخے اَز مـَعجَــر نَمے دَهیـــم
----------------------------------------------------

پ نوشــتـــــ : 

Women For Sale in UK... 

o∿∿


 

 

 

ادامه مطلب

نظرات کاربران