تصــورش هم زیباستـــ


خیالـم ایـن استـــ کــ ه شما هستیــد و در ایــن بودنتــان چنــد روزیستــ از هـَم دوریــم و مــَن از فراغ ایــن چنــد روز نامــ  ه ای بــ ه یاد خاطراتــمان برایتــان می نویســم .


✧✧ ❥ ✧✧


نامــ ه ای بــرای بانــو


سلام بانـــو 


حالتــان خوبــ استـــ ؟!

کیفــتان کوکــ و دماغتان چاق ؟!


ما کــ ه دلمان عجیبــ برای شما تنگــ استـــ ... 


-خبــ آخــ ه سختــمــ ه :( 

-باشـ ه اصلا هرچــی شما بگــیییی !!

-ای بابا باشه هرچی "تو" بگی !! "تو" "تو" "تو"

-خوبــ شد اصلا ؟!

یادتــ میاد اونروز کـ ه اومدم خونــ ه و خستــ ه بودم بـدون لبخـند  وارد شــدم ، بعــد کــ ه لبخنــد تو رو دیدم یه دفعــ ه به خودم اومدم و لبخند زدم ؟!


تو هم زودی خیـال کردی که حالم خوب نیست و لبخندتــ تغییر کــرد ...


بعدش چیزی که میخواستی بگی رو بیخیال شدی و اومدی جلوم و دستمو گرفتی و گفتــی بیا بشیــن بگو ببینم چی شــده ؟!


منم هـی بهـونـ ه الکـی کـ ه بزار برم دوش بگیرم و لباس عوض کنم و اینا رو آوردم


تو هم اصلا انگار نه انگار اینا همش قانون خودتــ ه ؛ بهـم گفتــی ولـش کـُن فقط حــرفــ بزن


منـم گفتـم هیچـی نشــده ، دلـم خواستــ  واســ ه یـ ه بار هم کـ ه شده خودمو لوس کنــم اما اون لحظـ ه کـ ه لبخنـدتــ رفتـــ پشیـمون شـُدم و با خودم گفتــم حاجی ارزشش و نداشتـــ ... 


-بروووو ؟!!!

-به خدا همین بود :) 


بعدش همون لبخنده رو دوباره رو کردی و گفتـی : 


-خبـ آخـ ه خدا خیرتــ بده تو کـ ه بلد نیستــی لوس بشـی ، چرا خودتـو اذیتـ میکـُنی ؟! :) :x


-طاقتـــ ندارم غیر لبخندتــو ببینم :(


یادتـــ میاد بازی " پاپا رِنـجـی ، سلیمان قنجــی "1 رو ؟! :D


میگــم چرا هر دفعــ ه کــ ه جرزنی میکردم دفعــ ه بعدش یادتـــ میرفتـــ جرزنیم رو ؟!؟ :)

.....

....

...

..

.

✧✧ ❥ ✧✧✧✧ ❥ ✧✧


تکان بخور از این خیال خانه ات آباد

نشسته ای که هر چه بادا باد؟!


✧✧ ❥ ✧✧✧✧ ❥ ✧✧


حرفهایـم کــ ه ساده اند و

لیکــ بـ ه دردی مزمن دچار

دردی سیاه و سختــ


و اما خودم

نمیدانم!

میشود ، هم رفتـــ

با کمـی شرابــ و تکـ ه های از کوچ


میشود ، هم مـانـد 

اما آخــر

بمانم کـ ه چـ ه ؟!


پناه به کدام برهوتـــ برَم ؟!

اینجـا یا اسیـر کبکم یا کبکنجیر2


گرمای دستـی باشـد

توفیر نمی کند رفتن و ماندن را


فقط باشــد ...✧✧ ❥ ✧✧


لعنتــ بــ ه تو درد لذتـــ بخش---------------------

1- همان بازی "اتل متل توتوله ..." به زبان محلی (کردی)

2- چکاوک