:: زمان گذشته از غیبت ::

هم اکنون :

ساعتــــ : 10:38 به وقتـــ تهران

1435/02/11
========
1392/09/24
========
2013/12/15


زمان گذشته از غیبت تا الان که این کتیبه نوشته میشود :
35971105188 ثانیه و 254 صدم ثانیه ....