آیتـــ الله العظمـے وحیـد خراسانـے :


↓↓عرض ادبــ ما بــﮧ ساحتـــ مقدس حجتـــ ابن الحسن توسوس ڪلبـے استــــ بـﮧ در خانـﮧ صاحبش↓↓

❀❀❀❀

استغفـار میڪـُنم ؛ از ایـטּ تعبیـر ↑↑ وحید ڪجا و سگے اوטּ آستاטּ ڪجا ! ----------------------------------------------------
(حاجے شما اینجورے بگے ما چے بگیم ؟ ! ! )

----------------------------------------------------