⋌◄ الان یـﮧ چنـد روزه بـد جـور فڪـرے فڪرے شدم
براے اسیرے عمـﮧ ام زینبـﮧ .س.
نمیخوام اذیتتون ڪُـنم ►⋋
فقَط اگــﮧ :
「تو ذهنم بمونـﮧ اعصابم خــورد میشـﮧ」
---
• نمیدونم چـﮧ جورے نامحرما زنجیرو بـﮧ دستـــ حضرتـــ بستن
• یا چے جورے حضرتـــ سوار بر ناقـﮧ شـُد
...
دوستاטּ و غیرتیا شرمندتونم
...
اصن میدونین چیـﮧ
==================================
خانم با عزتـــ و احترام سوار شــُد
ڪسے معجرشونو نڪشید
با احترام بردنشوטּ سمت ڪوفـﮧ
ڪسے هم بهشوטּ سیلے نزد
اصلاً محمل ها رو هم پرده زده بودטּ
ڪسے هم تو ڪوفـﮧ خرما صدقـﮧ نیاورد براشوטּ
ڪسے هم . . .
==================================
◗دل نوشتــــ :
حضرتـــ روشو ڪرد سمت علقمـﮧ فرمود :
یا تــو زجــا خیــز
یا ڪــﮧ اڪبــر و یــا قاســم
یا ڪـﮧ بگــو لشڪــر رونــد ڪنــار
ناموستـــ میخواد سوار ناقــﮧ شــﮧ
خُبـــ بگــو بـِـرטּ اوטּ وَر تــَر
میخـوام سَـوار بشــَم.
(◗مقتــل نوشتــــ :
راوے میـگـﮧ دیدم از حلقوم بریدهـ صدا میــاد "الله اکبر" )

همـﮧ برگشتن نگاهـ ڪردטּ بــﮧ حــُلقوم بریده بے بے ســَوار شــُد ...