✧✧ تمومـــش کــُن ✧✧

♦ ♦❥
عــَکــس نوشـــتـــ:
" ترســم کـــ ه ، بیایــی و مــَن آن روز نبــاشـَم "
❥♦ ♦
دل نوشـــتـــ:
تــرســَم اَز ایــن نیستـــــ بـــ ه خـــُدا ؛ شــُمـا بیــا ، مــنم نبودَم مهــم نیستــــ .
♦ ♦❥
دوبــارهــ نوشـــتـــ:
خداایا اگــر می بینـی با رفتـــن مــن ،
ثانــیــ ه ای از غیبـــتـــ حضرتــــ ♥صاحبــ (عج)♥ کــم میشـــ ه ، تمـــومــش کــُن !!
❥♦ ♦
:( :((