فـــَــردای مـــَراسم ، شــام شهادتــــ سُلطان ::: 

˙
·٠ عـــاشــقے را دیــدَم 

با اندوﻫـے تـــَ ه دلــ

گویی ﻫــمدردے یــافتــ ه ام

بــا بُغض و چشمانی پر از اشــڪ

گــُــفــتــم


˙
·٠ حـــاجــے چـــرا سیاهــے رو نڪند!؟

 

::::


گُفتـــ

اے واے مــ ـادر
 

---------------
پ ن

ڪـُجـاش بــَهـارﻫ ؟؟