↓ . ↓ . ↓

یادتان هست آن سال ؟!! 


جملـــﮧ یڪــ آقایــے ::

"بایــد بگوئیـم در مقاتل چنین بیان شده استـــــ. ما ڪــــﮧ آنجــا نبودیـم ببینیـم چگونــﮧ بــﮧ شهادتــــ رسیـد؟"

====
مےگویــَم ،‌ پیـرمــَرد تــو ڪــﮧ آنجا نبودے ، پس چــرا مے گویے :: 

"ایشــون دختر یڪے از شهداے ڪربلا استـــ. در تاریخ ڪــﮧ در مورد بچــﮧ هاے امام حسین مےنویسند، دخترے بــﮧ نام رقیــﮧ وجود ندارد"!

====
ســوال مــن::

منظورتــان از "مقاتل" چیستـــــ؟

تاریــخ چیستــــ؟