✧✧ ❥ ✧✧
مُدعــے گُـفتـــ :
✧✧ ❥ ✧✧
جهتـــ دیــدَن شــش گوشـﮧ دلَـم تابـــ نَدارَد
نگهـم خوابــــ نـَدارَد
قلمـَم گوشـﮧے دَفـتـَر
غـزل نابـــ نـَدارد
همـﮧ گویند بـﮧ انگـُشتــ اشارهـ
مـَگـَر ایـن عاشق دیوانــﮧ دلسوختـﮧ اربابــ نـَدارد ؟
تـو ڪُجـایـے ؟
شدهـ ام بـاز هـَوایـے
چـﮧ شود جُـمعـﮧے این هفتـﮧ بیایـے ؟
بـﮧ جمالتــ… بـﮧ جلالتــ… دل ما را برُبـایـے… :(

✧✧ ❥ ✧✧
و امـا جوابــ امام زمان(عــج):
✧✧ ❥ ✧✧
تـو خودتـــ!
مدعـے دوستـے و مـهـر شدیـدے ڪـﮧ بـﮧ هَـر شـعـر جـدیـدے،
ز هجران و غمم نالـﮧ سرایے ، تو ڪُجایے؟
تو ڪـﮧ یکــ عُمر سرودے «تو ڪُجایے؟» تو ڪُجایے؟
چـﮧ ڪسے قلب تو را سوے خداے تو ڪشاندهـ؟
چـﮧ ڪسے در پے هر غصـﮧے تو اشڪـ چڪاندهـ؟
چـﮧ خطرها بـﮧ دعایم ز ڪنار تو گذر ڪرد
چـﮧ زمان ها ڪه تو غافل شدے و یار بـﮧ قلب تو نظر ڪرد...
وَ تو بـا چَشم و دل بستـﮧ فقط گفتے...
تو ڪُجایے!؟ و اے ڪاش بیایے!
هـَر زمان خواهـش دل بـا نظر یـار یڪے بود، تو بودے...
هـَر زمـان بود تفاوتــ ، تـو رفتے ، تو نماندے!
خواهـش نـفـس شدهـ یـار و خـُدایَتــ …
و همین استــ ڪـﮧ تاثیر نبخشند بـﮧ دعایتــ …
و بـﮧ آفاق نبردند صدایتــ…
و غریبــ استـــ امامَتـــ!
من ڪـﮧ هستَم ،
تو ڪُجایے؟
تو خودتــ ڪاش بیایے
بـﮧ خودتــ ڪاش بیایے...!

♥+♥=♥|♥=♥+♥
دلــ نوشتــ + خجالتـــ :
اللهم عجل الولیڪـ الفرج