˙·٠•❀
از قافلـﮧ جا ماندم

درستــ بیستـــ و چند سال پیش،

ماندم ...

زندانـے ایـטּ روزگار زشتــــ شدم...

روزگارـے ڪـﮧ

نـﮧ از جنس من استـــ نـﮧ از براے مــَטּ ...

چـﮧ رسمیست دنیا!

از گردشَش مـے نالیم

و مـے بالیم و روز زمیـטּ گیر شدنمان را جشـטּ مـے گیریم!

نمیدانم...

قلمم زیر بار دردها ترڪـ برداشتـﮧ

ڪَمَـرم خـَم شـُده!...

با ایــטּ حال

هنوز هم بـﮧ دوستــ لبخنـد میدهم ^_^


امروز آغاز غربتـــ نشینـے مــَטּ استــــ ...

بـﮧ رســم عادتـــــ ...

" تولـــــــــــدم مبارڪـــ" o_O


↔ یکــُم شهریور سنــ ه 1366 هــ خورشیدی