☂دلگیـــــ رم از خودم ☂


ڪـہ تڪـلیف بندگے را شانہ خالے ڪـردم

و بــہ بیراهـہ ها از صراط مستقیم مشتاق تر بودم °•ิ.• ゚゚

اے روشنـــ☀ــــاے مـَحـض ...

آیا صدا زدטּ ♥تــو♥، اعترافے عاجزانـہ نیست
بر ایـטּ کہ هنوز بیـטּ مـטּ و تو
فاصلہ ها حاڪـم استـــ و جدایے ها مستولے !؟

◆ 【 درگیر زمیـטּ بودم به آسماטּ نرسیدم∼∼∼】


◄◄◄شبیہ قاصـ☀ــدڪــ پُرم از هوآے پریدטּ ℘°•ิ.• ゚゚℘