ح ُ ــــــــین جــان !! 

مرا مستحق اختیاری می دانی ، که تقاضایتـــ کنم ؟!

التماستـــ کنم ؟!

به پایتــ بیافتم !

که : در وقت خطا "اختیارم" بگیری !!!


اختیارم