خانه سرآغاز تماس با من دربـارـهـ مــَن نقشه سایت خوراک

ـمـَردـ ـگــریهـ ـنمـیـکُــندـ...


 

•●

ـچهـ ـحرفــــ ـبے ـرَبطیستــــ ـڪهـ ـمـَردـ ـگــریهـ ـنمے ـڪُـندـ...

•●

ـگـاهے ـآنـقدـر ـبُـغـض ـدارے ـکـهـ ـفَقَطــ ـبایــدـ مَــردـ ـباشے ـتا ـبتوانے ـگریهـ ـکُنے ...

•●ادامه مطلب

نظرات کاربران
ا ش ک