٠·˙   


پیر شُدیــــــم آقــــا ، بیا دیگــــہ


˙·٠