٠·˙

چقـــدر سختـــ استــــ

مخاطبــ خیلے ها باشے 

ولے بـے مخاطبـــ باشـے

خاصــّش بــــﮧ ڪـــنــار

˙·٠