•~
از ماموریـتـ ڪـﮧ برگشتــ خوشحال بـود پرسیــد

راســـتے فرمانده گمراه ڪردטּ اینها چـﮧ فایده اے دارد ؟ 

ابلیس جوابــ داد

امام اینها ڪـﮧ بیاید روزگار ما سیاه خواهد شــد!

اینها ڪـﮧ گناه مے ڪنند و دعا نمے ڪنند 

امامشاטּ دیر تر مے آید

•~