خانه سرآغاز تماس با من دربـارـهـ مــَن نقشه سایت خوراک

گــناهـ


•~
از ماموریـتـ ڪـﮧ برگشتــ خوشحال بـود پرسیــد

راســـتے فرمانده گمراه ڪردטּ اینها چـﮧ فایده اے دارد ؟ 

ابلیس جوابــ داد

امام اینها ڪـﮧ بیاید روزگار ما سیاه خواهد شــد!

اینها ڪـﮧ گناه مے ڪنند و دعا نمے ڪنند 

امامشاטּ دیر تر مے آید

•~

ادامه مطلب

نظرات کاربران