٠·˙

گفتــــــم غریبــــــــم

اما یادم افتاد ڪــــــﮧ

اندڪـــــ استــــــــــــ

در مقایســــــــــــﮧ با 

غربتــــ "خـــورشیـــد

˙·٠